Pravidla soutěží

(dále jako „Pravidla“)


A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je Kouzelná krabice s. r. o. se sídlem Hlubočepská 1156/38b Hlubočepy, 152 00 IČO 19865376 zapsaná do obchodního rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 392941 (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@kouzelnakrabice.cz , +420 605 054 988.

 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o ukázkovou velikonoční kouzelnou kuchařku, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 1. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;

 • společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.


B. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;

 • adresa pro doručování v České republice;

 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Instagram;

 • dodržování podmínek sítě Instagram po celou dobu trvání soutěže.

 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele.

 1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.


C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:

  1. V příspěvku nám napište odpověď na soutěžní otázku: Jaké nezvyklé kombinace jídel máte rádi a potají se jimi večer cpete?”

  2. Počet vašich odpovědí je omezený na jednu.

  3. Kromě odpovědi na soutěžní otázku je nutné označit v příspěvku někoho, pro koho byste chtěli kuchařku také vyhrát.

 1. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 24.3.2024 do 19:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 24.3. 2024 ve 21:00 v příspěvku na instagramovém profilu pořadatele.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

  1. o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
  2. v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
  3. nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo poškozují dobré jméno pořadatele
 1. Soutěž má 2 výherce (autor příspěvku + jím označený druhý profil), každý z nich získá tuto výhru: 1 box s kouzelnou kuchařku, zaslaný na adresu výherce.. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

 1. Nejvtipnější kombinaci vybere náš tým jako vítěze soutěže.

 2. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:
  napíše mu do zprávy na Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce nebo výhru si ponechá pořadatel.

 1. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce nebo výhru si ponechá pořadatel.

 1. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla či soutěž zrušit. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.


D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

   1. pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
   2. pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
   3. pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

   4. právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
   5. pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
   6. soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.
  1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

  1. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:
     1. zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.kouzelnakrabice.cz, v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích,
     2. zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly

  Tato pravidla platí od 21.3.2024.